Gïeline åahpenidh 5: lohkehtæjjan bïhkedimmie: åarjelsaemien voestesgïeline

Anita Dunfjeld Aagård | Liv Karin Joma | Åse Klemensson |
Heftet | Sidetall: 108 | ISBN: 9788256018727

Pris:
translation missing: no.product.general.sale_price199 kr

Forlagets omtale

Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 5 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh gusnie vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemahh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Betaling og personvern

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.

Andre titler fra Solum Bokvennen

Sist sett på