Gïelem gïehtjedidh 8: Lohkehtæjjan bïhkedimmie: åarjelsaemien voestesgïeline

Siri Kappfjell Päiviö | Åse Klemensson |
PDF | E-bøker | Sidetall: 110 | ISBN: 9788256025466

Pris:
translation missing: no.product.general.sale_price0 kr

Forlagets omtale

Daate bïhkedimmie lea lohkemegærjese jïh barkoegærjese Gïeline gïehtjedidh 8.
Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre.
Mubpene boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh.
Minngemes boelhkesne lissiepaehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie goerh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Betaling og personvern

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.

Andre titler fra Solum Bokvennen

Sist sett på