Gïeline åahpenidh 3b: lokhemegærja: åarjelsaemien mubpiegïeline: lesebok


Pris:
translation missing: no.product.general.sale_price249 kr

Forlagets omtale

Daate lohkemegærja lea 3b. daltesasse mubpiegïeline. Dah teksth leah ovmessie sjangerinie jïh dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodh jïh edtjieh teksten goerkesimmiem evtiedidh.
Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh.

Denne leseboka er for nivå 3b andrespråk. Tekstene er i ulike sjangere og det er både korte og lange tekster. Illustrasjonene i boka skal fortelle mer om tekstene. Samtidig skal de være til hjelp for å fremme forståelsen av teksten.
I læreverket Gïeline åahpenidh 3b for andrespråk finnes også arbeidsbok, lærerveiledning og CD.

Betaling og personvern

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.

Andre titler fra Solum Bokvennen

Sist sett på