Gïeline åahpenidh 6: lohkehtæjjan bïhkedimmie: åarjelsaemien voestesgïelin

Liv Karin Joma | Åse Klemensson |
PDF | E-bøker | Sidetall: 127 | ISBN: 9788256019373

Pris:
translation missing: no.product.general.sale_price0 kr

Forlagets omtale

Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 6 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Betaling og personvern

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.

Andre titler fra Solum Bokvennen

Sist sett på